Pět klíčových prvků implementace během restrukturalizace společnosti

18. 11. 2013 | Mgr. Vojtěch Lambert

Restrukturalizace společností prochází skrze tři hlavní etapy – analýzu, tvorbou strategie a implementací zvolené strategie. Samotná implementace je pak tou nejdůležitější a současně i nejsložitější částí, protože je ovlivňována mnoha interními a externími faktory. Skrze dlouhodobé zkušenosti, společnost LCG vydefinovala 5 klíčových prvků, které zamezují případným problémům v průběhu implementace navrženého restrukturalizačního plánu. Těmi jsou:

  1. Volba optimální organizační struktury, která podporuje stanovený restrukturalizační plán a je doplněna o správnou volbu pravidel, směrnic či řádů. Při potřebě rychlé změny je důležité klást důraz na sestavení co nejjednodušší struktury, která současně pomáhá zrychlení a zpřehlednění komunikace a sdílení informací napříč společností.
  2. Pravidelná komunikace napříč systémy a společnost – klíčový aspekt každé změny je to, aby každý zaměstnanec byl včas a dostatečně informován jak o informacích v rámci firmy, tak i o dílčích úkolech a záměrech. K tomuto slouží mnoho nástrojů. Mezi ty nejefektivnější patří: (i) informovanost lidí skrze pravidelné porady a ucelený systém zápisů propadající se do několika úrovní (know-how společnosti LCG) a (ii) intranet, který funguje jako virtuální nástěnka s aktuálními informacemi.
  3. Lidské zdroje – důležitým faktorem je také dosazení správných lidí na správné pozice. LCG v této části vždy klade důraz na maximální využití vnitřních zaměstnanců (často se stává, že firma těmito zdroji disponuje, ale jsou na nesprávných pozicích). Pokud není nalezen vhodný kandidát na klíčovou pozici v rámci firmy, supluje se tato pozice LCG manažery se zkušenostmi s restrukturalizacemi podniků.
  4. Pravidelný monitoring a reporting – další velmi důležitý aspekt je, aby měl management společnosti aktuální informace o vývoji společnosti a jejích jednotlivých částí. Proto je velmi nezbytné jmenovat zaměstnance nebo oddělení zodpovědné za kontrolu vývoje ve všech oblastech a provádět porovnávání se stanoveným plánem. Tyto stavy (KPIs) jsou pak reportovány společně s vyhodnocováním úkolů a klíčových milníků. Velmi nezbytnou částí je také navázání stanovených cílů na odměny manažerů, pro správnou motivaci jednotlivců i týmů.
  5. Plná zodpovědnost a pravomoci, které jsou dány majiteli/akcionáři danému manažerovi nebo týmu zodpovědnému za provedení daných změn. Může se zdát, že se jedná o banální prvek, ale pokud daný manažer/tým tímto nedisponuje, změna se může minout účinkem. Nekoordinovaný vstup majitelů nebo akcionářů do řízení firmy může ohrozit stanovený výsledek, neboť daný manažer/tým může přijít o plnou kontrolu nad společností a jednolitým postupem.